Tjenester & Priser
av Psykologer i Stavanger

TJENESTER & PRISER

PSYKOLOG

Individualterapi

Alle behandlere tilbyr individualterapi og har bred erfaring med ulike problemstillinger. Vi har imidlertid ulike spesialiteter og noen forskjeller i faglig forankring.

Felles for oss er at vi alle jobber såkalt integrativt, hvor vi benytter flere metoder i samme sak. Vi tilpasser tilnærming i samarbeid med deg. I første time kartlegger vi problemet du kommer med, etablerer hva som skal være målet og hvordan det felles prosjektet skal se ut.

Noen av metodene som benyttes er mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, humanistisk terapi, psykodynamisk terapi og intensiv kortidspsykodynamisk terapi (ISTDP).

Les terapeutenes individuelle profiler for utdypende informasjon om faglig forankring.

Du kan selv velge varighet på individualtimen, enten 45 minutt eller 90 minutt.

1410,- / 45 minutter         

1525,- / 45 minutter (ettermiddag/helg)

2245,- / 90 minutter

2375,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Parterapi

Alle par har sine utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger kan konfliktene bli fastlåste og vanskelige å komme ut av.

Det kan da være hjelpsomt å snakke med en objektiv part for å få hjelp til å komme videre. Begge parter vil få anledning til å sette ord på sine opplevelser. Mange trenger hjelp til å tydeliggjøre sine behov og klargjøre hva man trenger for å få det bedre. I en parterapi vil man få økt forståelse for hva det er som opprettholder problemene og hjelp til å se hvordan konfliktdansen kan brytes.

Terapeuten kan legge til rette for en konstruktiv samtale hvor nye emosjonelle erfaringer kan oppstå og en ny historie om den andre kan komme til syne.

Du kan selv velge varighet på parterapitimen, enten 75 minutt eller 90 minutt.

2560,- / 75 minutter

2715,- / 75 minutter (ettermiddag/helg)

2770,- / 90 minutter

2925,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Familiesamtale

I en familiesamtale kan dere søke løsninger på problemer som du har sammen med dem som er viktigst for deg. I en familie påvirkes vi gjensidig av hverandre og mange vansker oppstår i samspillet.

I terapi kan man få hjelp til å forstå familiemedlemmene sine bedre og utforske dynamikker som opprettholder vanskene. Alle stemmer er viktige og skal bli hørt. Noen oppsøker familieterapi i sårbare livsoverganger. Noen ønsker samtaler for eksempel i forbindelse med at et familiemedlem er rammet av langvarig sykdom eller at det er rusmisbruk i familien. Andre oppsøker familieterapi i forbindelse med dødsfall og sorgbearbeiding, skilsmisse eller søskenkonflikt.

Familiesamtaler kan, dersom partene aktivt engasjerer seg, styrke familien som enhet.

2770,- / 90 minutter

2925,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Foreldreveiledning

Samspillet mellom foreldre og barn kan by på utfordringer. Veiledning kan da være nyttig for å håndtere utfordringene på en god måte.

I foreldreveiledning tar vi ofte utgangspunkt i følelser; hvordan forstå dem, regulere og håndtere dem i møte med barna. Vi vet at barn som får hjelp til å identifisere følelsene, og som får hjelp til å uttrykke dem og forstå dem, vil ha mer styrke til å håndtere livet senere.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Seksualterapi

I sexologi er man opptatt av å ta hensyn til den enkelte gjennom et psykologisk helhetlig perspektiv. Seksuell problematikk er i mange tilfeller et uttrykk for vansker som man ikke får formidlet på en mer direkte måte.

Det er viktig å lytte til de ulike symptomene for så å prøve å løse opp i underliggende psykologiske knuter. Terapeuten kan hjelpe deg å forstå ditt seksuelle problem på en ny måte, og slik kan du finne nye løsninger på det du strever med.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Terapeut som tilbyr dette: Fabiana Franco

UTREDNING

Noen klienter har spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser og ønsker å utredes for dette.

Eksempler på diagnoser kan være ADHD, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser. Selve utredningen består av individualsamtaler med klienten hvor kliniske utredningsverktøy benyttes (som oftest spørreskjema). I noen tilfeller vil det være aktuelt å innhente informasjon fra pårørende.

Avslutningsvis gjøres etterarbeid hvor resultatene sammenfattes i en rapport. Vi har kompetanse på utredning av psykiske lidelser slik som angst, depresjon, ADHD, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser.

ADHD-utredninger

Mange ønsker en spesifikk ADHD-utredning, og lurer på hva en slik utredning innebærer.

En ADHD-utredning er ganske tid- og kostnadskrevende. Vi pleier å beregne mellom 10-15 timers arbeid fordelt over noen måneder, noen ganger mer. Det kommer egentlig helt an på saken. Det er greit å planlegge litt i forbindelse med en slik utredning. Før du setter i gang, bør du ta kontakt med din fastlege og be om en «somatisk undersøkelse» i forbindelse med at du skal ta en ADHD-utredning. Dette for at fastlegen allerede før oppstart av utredningen skal utelukke somatiske forhold som kan henge sammen med symptomer på ADHD. Si til fastlegen at en psykiater hos Solapsykologene vil bli involvert i utredningen, og ta gjerne resultatene med til første time.

Det vi så må gjøre i løpet av utredning er å kartlegge symptomene dine nå i dag, og i hvilken grad og på hvilken måte de påvirker din fungering i hverdagen. Så må vi kartlegge utviklingen din, altså hvordan dette var i barneåra mellom 0-12 år. ADHD/ADD klassifiseres som en utviklingsforstyrrelse, og vi må påvise at de samme symptomene var til stede i barnealderen, og vi må se på hvilken måte de påvirket deg da. Her trenger vi at du innhenter nedtegnede opplysninger som finnes om deg (for eksempel rapporter/uttalelser eller journal fra skole, fastlege, PPT, BUP eller evt. andre instanser du har vært i kontakt med) i forkant av utredningen.

Vi trenger også å snakke med noen som kjente deg godt som barn. Dette kaller vi komparentopplysninger, og er som regel foreldre, nære venner av familien, lærere eller andre som kjente deg godt og kan ha sett de vanskene du hadde som barn.

Så må vi gå gjennom en del andre kartleggingsverktøy sammen med deg for å utelukke at dine vansker ikke skyldes andre forhold og eller vansker (veldig mange psykiske belastningene medfører nedsatt konsentrasjonsvansker, uro o.l. som vi finner hos ADHD).

Noen ganger må vi gå videre og utrede andre tilstander nærmere, og se om de utelukker en ADHD, eller om det er såkalte komorbide tilstander som opptrer samtidig med ADHD. Noen ganger trenger vi også å snakke med andre som kjenner deg, og som kan gi utfyllende informasjon om hvordan du fungerer og har det i dag.

Alle utredninger vil bli drøftet internt hos oss i et tverrfaglig diagnostisk team bestående av psykiater, psykolog og psykologspesialist.

Det er også viktig å understreke at en ADHD-utredning ikke alltid ender med en ADHD-diagnose. Noen ganger ender det med en annen diagnose, andre ganger klarer vi ikke å konkludere. Så det er viktig at du er sikker på at du vil bruke både tid og penger på en slik utredning.

Ta kontakt dersom du ønsker en slik utredning, så finner vi et tidspunkt som passer.

Psykologer som tilbyr dette: Camilla Melin.

Psykiatere som tilbyr dette: Petros Drosos og Theodora Apostolaki.

2040,- /45 minutter psykiater

1765,- /45 minutter psykolog

2610,- /45 minutter (helg/helligdag)

8000,- for etterarbeid og ferdigstillelse av rapport

Telefonkonsultasjon

470,- per påbegynte 15 min

Skriftlig arbeid

Skriftlige uttalelser, rapporter og lignende, faktureres 910,- per påbegynte 30 min.

Prisliste revidert 15.01.2024

Psykiater

Individualterapi

1515,- /45 minutter

PARTERAPI

2450,- /75 minutter

2650,- /90 minutter

KONSULTASJON OVER TELEFON/E-MAIL

475,- per påbegynte 15 min

OPPRETTELSE/FORNYELSE AV RESEPTER

315,-

Prisliste revidert 15.01.2024