Utredning Stavanger

sola-psykologene-seksualterapi-stavanger

UTREDNING

Noen klienter har spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser og ønsker å utredes for dette.

Eksempler på diagnoser kan være ADHD, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser. Selve utredningen består av individualsamtaler med klienten hvor kliniske utredningsverktøy benyttes (som oftest spørreskjema). I noen tilfeller vil det være aktuelt å innhente informasjon fra pårørende.

Avslutningsvis gjøres etterarbeid hvor resultatene sammenfattes i en rapport. Vi har kompetanse på utredning av psykiske lidelser slik som angst, depresjon, ADHD, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser.

ADHD-utredninger

Mange ønsker en spesifikk ADHD-utredning, og lurer på hva en slik utredning innebærer.

En ADHD-utredning er ganske tid- og kostnadskrevende. Vi pleier å beregne mellom 10-15 timers arbeid fordelt over noen måneder, noen ganger mer. Det kommer egentlig helt an på saken. Det er greit å planlegge litt i forbindelse med en slik utredning. Vi følger de nasjonal faglige retningslinjene for ADHD-utredning (Helsedirektoratet). En utredning forutsetter rusfrihet. 

Før du setter i gang, bør du ta kontakt med din fastlege og be om en «somatisk undersøkelse» i forbindelse med at du skal ta en ADHD-utredning. Dette for at fastlegen allerede før oppstart av utredningen skal utelukke somatiske forhold som kan henge sammen med symptomer på ADHD. Si til fastlegen at en psykiater hos Solapsykologene vil bli involvert i utredningen, og ta gjerne resultatene med til første time.

Det vi så må gjøre i løpet av utredning er å kartlegge symptomene dine nå i dag, og i hvilken grad og på hvilken måte de påvirker din fungering i hverdagen. Så må vi kartlegge utviklingen din, altså hvordan dette var i barneåra mellom 0-12 år. ADHD/ADD klassifiseres som en utviklingsforstyrrelse, og vi må påvise at de samme symptomene var til stede i barnealderen, og vi må se på hvilken måte de påvirket deg da. Her trenger vi at du innhenter nedtegnede opplysninger som finnes om deg (for eksempel rapporter/uttalelser eller journal fra skole, fastlege, PPT, BUP eller evt. andre instanser du har vært i kontakt med) i forkant av utredningen.

Vi trenger også å snakke med noen som kjente deg godt som barn. Dette kaller vi komparentopplysninger, og er som regel foreldre, nære venner av familien, lærere eller andre som kjente deg godt og kan ha sett de vanskene du hadde som barn.

Så må vi gå gjennom en del andre kartleggingsverktøy sammen med deg for å utelukke at dine vansker ikke skyldes andre forhold og eller vansker (veldig mange psykiske belastningene medfører nedsatt konsentrasjonsvansker, uro o.l. som vi finner hos ADHD).

Noen ganger må vi gå videre og utrede andre tilstander nærmere, og se om de utelukker en ADHD, eller om det er såkalte komorbide tilstander som opptrer samtidig med ADHD. Noen ganger trenger vi også å snakke med andre som kjenner deg, og som kan gi utfyllende informasjon om hvordan du fungerer og har det i dag.

Alle utredninger vil bli drøftet internt hos oss i et tverrfaglig diagnostisk team bestående av psykiater, psykolog og psykologspesialist.

Det er også viktig å understreke at en ADHD-utredning ikke alltid ender med en ADHD-diagnose. Noen ganger ender det med en annen diagnose, andre ganger klarer vi ikke å konkludere. Så det er viktig at du er sikker på at du vil bruke både tid og penger på en slik utredning.

Ta kontakt dersom du ønsker en slik utredning, så finner vi et tidspunkt som passer.

Psykologer som tilbyr dette: Camilla Melin.

Psykiatere som tilbyr dette: Petros Drosos og Theodora Apostolaki.